Tydligt Ledarskap Tydligt ledarskap i Karlstad

Välkommen Vad vi tror på Våra tjänster Den tydlige ledaren Kontakt
Länkar om Tydligt Ledarskap Arkiv Test Seminariet 20080529

Sök

Här kan du anmäla dig till seminariumet.

maria@tydligtledarskap.se

Seminarium

TestVilken ledartyp är du? - testa dig själv

Ett tydligt ledarskap innebär att du som ledare gör verkligheten lite mer begriplig, hanterbar och meningsfull för dig själv och dina medarbetare. För att vara en tydlig ledare måste du vara lyhörd, modig och tillgänglig.
Nedanstående uppställning är mer tänkt som en illustration och ett underlag för diskussion, ett sätt att kategorisera beteenden snarare än personer. Vi har gjort följande definitioner:
  • En vag ledare är omedveten om de krav som ställs. En vag person har fått ett uppdrag som hon försöker att fullfölja på bästa möjliga sätt. Hon är omedvetet otydlig.
  • En otydlig ledare är mer medveten om ledarens roll och uppgift, men relaterar mer till organisationen än till medarbetaren. Medarbetarna är självfallet viktiga, men viktigast är att det som sägs och görs är förankrat och har ledningens stöd. Hon är medvetet otydlig.
  • En tydlig ledare ser och tar sitt ansvar både uppåt och nedåt. Det viktigaste för framgång och bra resultat är att ha medarbetarna med sig. Hon är medvetet tydlig.
Så här gör du testet
På varje rad finns en klickbar knapp. Klicka och markera själv var du känner igen dig. Ditt resultat följer efter sista frågan.


Att vara tydlig är att vara lyhörd:
Vag - omedvetet otydlig Otydlig - medvetet otydlig Tydlig - medvetet tydlig

Instruerar.

Informerar.

Diskuterar, samtalar.

Har alltid mycket att göra. Hinner sällan ta personliga kontakter.

Har tid om det ställs krav på det. Lägger annars gärna sin tid på möten eller annat "viktigt".

Har tid när medarbetaren behöver och avsätter tid varje vecka för detta. Följer regelbundet upp varje medarbetare.

Har alltid mycket att göra. Hinner sällan ta personliga kontakter.

Har tid om det ställs krav på det. Lägger annars gärna sin tid på möten eller annat "viktigt".

Har tid när medarbetaren behöver och avsätter tid varje vecka för detta. Följer regelbundet upp varje medarbetare.

Är tyst i väntan på att få tala.

Vet att han ska lyssna, men tappar lätt tråden och "tar över samtalet".

Lyssnar gärna - ser att både han själv och medarbetaren vinner på det.

Tycker inte att utvecklingssamtal ger något.

Håller utvecklingssamtal då detta krävs enligt företagets policy.

Håller gärna utvecklingssamtal. Uppskattar återkoppling och att få veta vad medarbetaren tycker och tänker om verksamheten.


Att vara tydlig är att vara modig:
Vag - omedvetet otydlig Otydlig - medvetet otydlig Tydlig - medvetet tydlig

Avskyr konflikter.

Tar upp konflikter på ytan med alla samtidigt för att inte behöva ta det med den det berör: "Detta måste vi självklart lösa!"

Tar itu med "konflikter". Kallar konflikter för nödvändiga meningsskiljaktigheter och använder jag-budskap som ett effektivt verktyg.

Citerar gärna högre chefer och hänvisar till ledningsgruppens beslut.

Talar ofta i vi-form.

Talar gärna i jag-form.

Ställer inte krav. Hänvisar till befattningsbeskrivningar. Talar om "Någon annan…".

Hänvisar till de krav högre chefer ställer på verksamheten.

Ställer tydliga krav på resultatet, men inte hur medarbetarna ska nå dit.

Dålig på att följa upp arbetsgruppens mål. Vill inte riskera att visa dåligt resultat.

Kontrollerar de delar som följs upp av ledningen, resten får medarbetarna i stora drag ta hand om själva.

Följer upp arbetsgruppens mål och budget. Delegerar både ansvar och befogenheter. Förväntar sig att medarbetarna ska tala om när målen är nådda.

Det blev fel för att "någon annan" gjorde fel.

Det har blivit fel på något sätt. Jag ska ta reda vem.

Tar på sig felet utåt. Tar diskussion i gruppen om hur de kan förhindra att det händer igen.

Vid tolkning av fattade beslut och åtgärder gäller vad som skrivits.

Låter andra tolka. Citerar sedan dessa om det blir fel.

Genomför tolkning tillsammans med medarbetarna. Står bakom gruppens tolkning.

Det måste vara rätt.

Det får inte bli fel. Följer upp och korrigerar medarbetarnas arbete.

Det är tillåtet att göra fel om man drar lärdom av felen.

Låter högre chefer meddela dåliga nyheter.

Informerar om dåliga nyheter via elektroniska eller skriftliga kanaler.

Meddelar dåliga nyheter muntligen. Ger tillfälle till frågor och dialog.

Rädd för att lämna det som är känt och lätt att kontrollera. Tycker inte om osäkerhet. Tar inte ställning. Berättar vad "dom däruppe sagt ".

Tar inte ställning, om det inte är "beordrat" uppifrån och talar då om var det kommer ifrån. Tycker inte om osäkerhet.

Inser att osäkerhet är ett övergående stadium. Tar sig god tid att sätta sig in i uppdraget och vad det kommer att innebära för arbetsgruppen, och tar då ställning.


Att vara tydlig är att vara tillgänglig:
Vag - omedvetet otydlig Otydlig - medvetet otydlig Tydlig - medvetet tydlig

Arbetar vid skrivbordet, datorn etc.

Arbetar oftast vid skrivbordet, datorn etc.

Arbetar och syns ofta ute bland medarbetarna.

Skickar gärna mejl för att kunna nå alla samtidigt.

Skickar mejl och håller informationsmöten.

Använder mejl endast för information som är efterfrågad. All annan information sprids muntligt när tillfälle bjuds. Och vid regelbundna träffar.

Går på många möten.

Leder många möten.

Använder möten för att skapa dialog.

Har sällan tid att fika med sina medarbetare. Kan till och med tycka det är jobbigt ibland, då det "kommer så många frågor".

Fikar på bestämda tider och dagar med sina medarbetare. "Det är bra att ha med medarbetarfika på sin agenda." Lunchar med sina kolleger.

Spontanfikar och lunchar med sina medarbetare så ofta det går. "Då vet man vad som händer och sker." Planterar gärna budskap, idéer och förslag på ett informellt sätt.

Planerar arbetet själv och delar ut uppgifterna till medarbetarna. Får då och då rycka ut som räddare i nöden, vilket ger stor tillfredsställelse.

Planerar arbetet och stämmer av med likasinnade. Frågar gärna gruppen men förväntar sig inga motsatta åsikter.

Planerar och bedömer arbetet tillsammans med medarbetarna. Angelägen om dialog för att få synpunkter och kreativitet.
Summa col1: 0 poäng Summa col2: 0 poäng
Summa col3: 0 poäng


SLUTSATS

För att vara en tydlig ledare bör du ha fler markeringar i sista kolumnen jämfört med de båda övriga tillsammans. Vilka förändringar behöver du göra i ditt ledarskap för att bli tydligare. Gå igenom fråga efter fråga. Varför inte ta med denhär matrisen till din grupp och tillsammans diskutera resultatet och få synpunkter?
Du kan också låta dina medarbetare bedöma dig på ovanstående sätt. Sedan jämför ni. Det kan bli en bra diskussion.